University of Belgrade

UNIFood Conference
October 5-6 2018 University of Belgrade 210th Anniverrsary

Unifood

210th Anniverrsary

PAYMENT INSTRUCTIONS

Kotizacija u iznosu od 210,00 RSD uplaćuje se na TEKUĆI RAČUN br.: 840-1835666-14, PRIMALAC: Univerzitet u Beogradu, SVRHA UPLATE: Konferencija UNIFood, POZIV NA BROJ: 323.